Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i gynnwys a gyhoeddir ar y parth citbag.sport.wales. I gael gwybodaeth am Chwaraeon Cymru, gan gynnwys Datganiad Hygyrchedd Chwaraeon Cymru, ewch i www.sport.wales.

Mae’r wefan hon yn cael ei gweithredu gan Gyngor Chwaraeon Cymru (Chwaraeon Cymru). Mae wedi’i chynllunio i gael ei defnyddio gan gymaint o bobl â phosibl. Dylai’r testun fod yn glir ac yn syml i’w ddeall. Dylech allu:

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

MESURAU I GEFNOGI HYGYRCHEDD

Mae Chwaraeon Cymru yn gweithredu’r mesurau canlynol i sicrhau hygyrchedd y wefan hon gan Chwaraeon Cymru:

RYDYM HEFYD YN CEISIO SICHRAU’R CANLYNOL:

GWYBODAETH DECHNEGOL AM HYGYRCHEDD Y WEFAN HON

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefannau’n hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

STATWS CYDYMFFURFIO

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio â safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1.

CYNNWYS ANHYGYRCH

CYNNWYS NAD YW O FEWN CWMPAS Y RHEOLIADAU HYGYRCHEDD                

Cynhyrchion a gwefannau trydydd parti

Mae’n bosibl y bydd angen defnyddio meddalwedd trydydd parti ar rai rhannau o’n gwefan. Gall ein gwefan hefyd gynnwys uwchddolenni i wefannau allanol trydydd parti, er hwylustod i chi. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y cynnwys a gyhoeddir ar wefannau trydydd parti na’u cynhyrchion. Cyfeiriwch at wefan y darparwr am wybodaeth am gymorth.

Dogfennau y gellir eu lawrlwytho

Mae rhai o’r adnoddau “Lawrlwytho Adnodd” yn cynnwys dolenni at ddogfennau Word, PowerPoints a dogfennau eraill y gellir eu lawrlwytho nad ydynt wedi’u harchwilio ar gyfer hygyrchedd.

ADBORTH

Rydym yn croesawu eich adborth ar hygyrchedd y wefan hon gan Chwaraeon Cymru. Rhowch wybod i ni os ydych yn dod ar draws rhwystrau hygyrchedd neu os oes arnoch angen cynnwys mewn fformat gwahanol.

E-bost: COMMUNICATIONS@SPORT.WALES

Cyfeiriad post: Cyfathrebu a Digidol, Chwaraeon Cymru, Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW

Ein nod yw ymateb i adborth o fewn 5 diwrnod busnes

GWEITHDREFN ORFODI

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

SUT GWNAETHOM BROFI’R WEFAN HON

Rydym wedi defnyddio safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1 i brofi’r wefan hon.

Paratowyd y datganiad hwn ar 16 Mai 2022, a chafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 5 Gorffennaf 2022.

PARATOI’R DATGANIAD HYGYRCHEDD HWN

This statement was prepared on 16 May 2022, and last updated on 5 July 2022.

Diweddarwyd diwethaf ar 18/12/2023