Adweithio Cyflym

Symud i mewn i Wagle i Daro Gwrthrych â’r Dwylo neu Fat Sgil Craidd

Mae hwn yn sgìl sy’n golygu gwneud penderfyniadau ynghylch pryd a ble i symud i mewn i wagle i daro gwrthrych, a sut i wneud hynny’n llwyddiannus. Ystyr tracio yw monitro’r amgylchedd gan ddefnyddio symbyliadau yn sail i weithredu.

  ...

Symud i mewn i Wagle i Dderbyn Gwrthrych Sgil Craidd

Mae hwn yn sgìl sy’n golygu gwneud penderfyniadau ynghylch pryd a ble i symud i mewn i wagle i dderbyn gwrthrych a sut i wneud hynny’n llwyddiannus. Ystyr tracio yw monitro’r amgylchedd gan ddefnyddio symbyliadau yn sail i weithredu.

Taro Gwrthrych â’r Dwylo neu Fat Sgil Craidd

Mae taro’n golygu dod i gysylltiad â gwrthrych llonydd neu wrthrych sy’n symud gyda’r nod o yrru’r gwrthrych hwnnw tuag at ardal neu darged penodol. Mae taro’n gofyn am sgiliau cydsymud da rhwng y dwylo a’r llygaid er mwyn gweld gwrth...

Trapio â’r Traed Sgil Craidd

Mae trapio’n golygu dod â gwrthrych sy’n symud dan reolaeth, er mwyn gallu’i drafod a’i drin ymhellach. Er mwyn trapio gwrthrych yn llwyddiannus, bydd angen amseru da, rheolaeth a sgiliau cydsymud da rhwng y dwylo a’r llygaid neu rhwng ...

Driblo â’r Dwylo Sgil Craidd

Mae driblo â’r dwylo’n golygu bownsio’r bêl a symud ar yr un pryd. Mae’n gofyn am sgiliau cydsymud da rhwng y dwylo a’r llygaid. Mae’n bwysig mewn pêl-fasged, llawbel, gêmau sy’n cael eu chwarae ar yr iard chwarae a gymnasteg ryt...

Driblo â’r Traed Sgil Craidd

Mae driblo’n golygu rheoli pêl gan ddefnyddio’r traed. Mae angen sgiliau cydsymud da rhwng y traed a’r llygaid. Mae’r traed yn cicio ac yn llusgo’r bêl yn ysgafn fel ei bod yn cadw i symud ar hyd y llawr. Mae’n bwysig mewn rygbi a ph...

Taflu dros Ysgwydd Sgil Craidd

Mae’r tafliad dros ysgwydd yn dafliad cryf ac unionsyth sy’n cynhyrchu pŵer wrth i bwysau’r corff gael ei drosglwyddo trwy siglo yn ôl ac ymlaen. Caiff y sgìl ei ddefnyddio mewn sawl math o chwaraeon, e.e. criced, pêl fas, rownderi, pêl...

Bownsio Pêl Sgil Craidd

Mae bownsio’n golygu gwthio’r bêl tuag at y llawr â digon o rym i alluogi’r bêl i fownsio yn ôl i fyny i’r llaw/dwylo ar lefel ychydig o dan y glun. Fel rheol, mae’r weithred o fownsio pêl yn cael ei pherfformio pan fo person yn llo...

Taflu â Dwy Law Sgil Craidd

Caiff tafliad â dwy law ei ddefnyddio er mwyn gyrru pêl at darged neu at blentyn arall er mwyn iddo ei dal. Mae’r bysedd yn cael eu lledu y tu ôl i’r bêl ac mae’r arddyrnau a’r penelinoedd yn cael eu hymestyn ymlaen wrth i’r bêl gae...

Cicio Pêl Sgil Craidd

Mae cicio’n golygu defnyddio’r droed i roi ergyd i wrthrych. Mae’n gofyn am sgiliau cydsymud da rhwng y traed a’r llygaid. Gall gwrthrych fod yn symud neu’n llonydd. Caiff cicio ei ddefnyddio mewn pêl-droed a rygbi.

 1. Sefyll ...

Dal Gwrthrych Sgil Craidd

Mae dal yn golygu derbyn gwrthrych â’r dwylo. Rhaid dilyn y gwrthrych â’r llygaid wrth iddo deithio trwy’r awyr a symud i safle priodol i gasglu’r gwrthrych yn ddiogel heb ei gwympo. Mae dal gwrthrych yn rhan bwysig o nifer o gêmau, e.e...

Taflu dan Ysgwydd Sgil Craidd

Defnyddir tafliad dan ysgwydd i wthio gwrthrych dros bellter byr ag annel cywir. Rhaid trosglwyddo pwysau’r corff ymlaen wrth i’r fraich syth sy’n taflu swingio drwodd o’r cefn i’r blaen gan ryddhau’r gwrthrych ar uchder y glun.

Rholio dan Ysgwydd Sgil Craidd

Mae rholio dan ysgwydd yn golygu rholio gwrthrych ymlaen ar hyd y llawr.

 1. Sefyll yn wynebu am ymlaen
 2. Dal y gwrthrych yn ysgafn â’r bysedd
 3. Swingio’r fraich sy’n rholio yn ôl nes ei bod yn syth ac ar yr un lefel...

Adweithio’n Gyflym Sgil Craidd

Mae ‘Adweithio’n gyflym’ yn golygu bod yn ymwybodol o ystod o symbyliadau, a bod yn barod i adweithio i’r symbyliadau hynny cyn gynted ag sy’n bosibl.

 1. Sefyll hyd braich oddi wrth bartner yn yr ystum ‘Parod i Fynd’ gyda...

Ystum Parod i Fynd Sgil Craidd

Mae’r ystum ‘Parod i Fynd’ yn ystum a ddefnyddir er mwyn gallu adweithio cyn gynted ag sy’n bosibl. Gellir defnyddio’r ystum hwn wrth aros yn llonydd neu wrth symud.

 1. Sefyll â’r traed ynghyd
 2. Neidio fel bod y traed...

Ymgynnal Ôl Sgil Craidd

Mae ‘Ymgynnal ôl’ yn un o’r Ystumiau Sylfaen, ac mae’n bwysig ar gyfer datblygu cryfder yn rhan uchaf y corff a’r breichiau, ystwythder a sadrwydd craidd.

 1. Eistedd ar y llawr yn yr ystum ‘Peic’
 2. Cadw’r dwyl...

Ymgynnal Blaen Sgil Craidd

Mae ‘Ymgynnal blaen’ yn un o’r Ystumiau Sylfaen, ac mae’n bwysig ar gyfer datblygu cryfder yn rhan uchaf y corff a’r breichiau, ystwythder a sadrwydd craidd.

 1. Perfformio’r ystum ‘Cath Flin’
 2. Symud un goes yn syt...

Siâp Bwa Sgil Craidd

Mae’r ‘Siâp bwa’ yn un o’r Siapiau Sylfaen, ac mae’n bwysig ar gyfer datblygu cryfder yn rhan uchaf y corff a’r breichiau, ystwythder a sadrwydd craidd.

 1. Gorwedd ar y bol
 2. Codi’r coesau a’r traed oddi ar y llaw...

Siâp Dysgl Sgil Craidd

Mae’r ‘Siâp dysgl’ yn bwysig ar gyfer datblygu sadrwydd craidd.

 • Gorwedd ar y cefn
 • Perfformio ystum ‘Dal y Llygoden’
 • Ymestyn y coesau a chodi’r traed oddi ar y llawr
 • Codi’r ysgwyddau a’r brei...

Dal y Llygoden Sgil Craidd

‘Dal y Llygoden’ yw’r ystum y mae ei angen i ddatblygu sadrwydd craidd.

 1. Gorwedd ar y cefn
 2. Ymestyn y breichiau dros y pen
 3. Cadw’r breichiau a’r coesau’n cyffwrdd â’r llawr
 4. Gwasgu’r bol i lawr<...

Siâp Twc Sgil Craidd

Mae’r ‘Siâp twc’ yn bwysig ar gyfer rholio, trosbennu a datblygu sadrwydd craidd.

 1. Gwneud cefn ‘Cath Flin’
 2. Rhoi’r dwylo ar y pengliniau
 3. Plygu’r pengliniau’n dynn at y frest
 4. Cadw cydbwysedd am...

Ochrgamu Sgil Craidd

Mae ochrgamu’n golygu trosglwyddo pwysau’r corff o un droed i’r llall yn gyflym. Caiff ei ddefnyddio i dwyllo gwrthwynebwr, dianc rhag gwrthwynebwr neu osgoi rhwystr. Mae’n bwysig mewn gêmau goresgyn.

 1. Plannu un droed a gwthio...

Rhagwthio Sgil Craidd

Mae rhagwthio’n Sgìl Rheoli’r Corff sy’n gofyn am gydbwysedd, cryfder yn rhan isaf y corff a sgiliau cydsymud. Mae rhagwthio’n golygu cymryd cam mawr ymlaen neu i’r ochr a hynny er mwyn rheoli momentwm fel rheol.

 1. Dechrau â...

Tynnu Gwrthrych Sgil Craidd

Er mwyn tynnu gwrthrych mae angen cydbwysedd a gafael dda, cryfder yn rhan uchaf y corff a sylfaen gryf a chadarn. Fel rheol, mae gwrthrych yn cael ei dynnu er mwyn ei symud o un lle i’r llall.

 1. Cael gafael dda a chadarn
 2. Sef...

Anadlu ac Arnofio Sgil Craidd

Diffiniad o’r gweithgareddau: Mae anadlu’n rhan bwysig iawn o nofio, felly bydd dysgu anadlu allan yn y dŵr yn helpu plentyn i deimlo’n gysurus. Bydd y gweithgareddau hyn yn annog y plant i anadlu i mewn cyn i’w hwyneb gyffwrdd â’r dŵ...

Mynd i Mewn i’r Dŵr a Dod Allan Ohono Sgil Craidd

Diffiniad o’r gweithgareddau: hybu’r arfer o fynd i mewn i’r dŵr yn ddiogel, gan ddefnyddio gwahanol ddulliau ar gyfer gwahanol fathau o byllau a gwahanol lefelau o hyder. Rhaid dod allan o’r dŵr yn ddiogel hefyd mewn modd sydd wedi’i ...

Diogelwch yn y Pwll Sgil Craidd

Diffiniad o’r gweithgareddau: arweiniad ar gyfer ymarferwyr a phlant er mwyn sicrhau arferion diogel yn y pwll a thu allan iddo

 1. Cerdded at ochr y pwll yn dawel ac eistedd ar y wal
 2. Defnyddio’r gawod cyn mynd i mewn

Rholio’n Unionsyth Sgil Craidd

Wrth rolio’n unionsyth mae’r corff yn syth ac yn troi mewn cylch cyfan. Rhaid gorwedd ar y llawr â’r corff yn syth gyda’r coesau wedi’u hymestyn yn llawn a’r breichiau wedi’u hymestyn uwchben y pen. Mae’n bwysig mewn trampolinio, ...

Gwthio Gwrthrych Sgil Craidd

Fel rheol, caiff gwrthrychau eu gwthio er mwyn eu symud o un lle i’r llall. Gellir defnyddio rhan uchaf neu ran isaf y corff wrth wthio. Gellir defnyddio rhan uchaf y corff i wthio troli neu bram, a gellir defnyddio rhan isaf y corff i wthio neu...

Dringo Sgil Craidd

Er mwyn dringo rhaid cydio a thynnu â’r breichiau a gwthio â’r coesau bob yn ail. Mae dringo’n effeithiol yn galluogi plant i archwilio’r hyn sydd o’u hamgylch a
bodloni eu chwilfrydedd

 1. Ymes...

Cadw Cydbwysedd (ar un droed) Sgil Craidd

Gweithred gydbwyso lonydd lle mae un droed yn fflat ar y llawr a’r breichiau’n cael eu defnyddio i sicrhau bod y corff yn llonydd. Mae’n bwysig bod plentyn yn gallu cadw’i gydbwysedd yn y modd hwn er mwyn gwisgo, hercian, sgipio, cicio ac ...

Cath Flin Sgil Craidd

‘Angry Cat’ is a Body Schooling Activity that develops a correct body posture for safe rolling. It also develops shoulder strength and flexibility which is important for gymnastic skills such as handstands and cartwheels.

 1. Start on...

Siâp Seren Sgil Craidd

Mae’r siâp seren yn un o’r Siapiau Sylfaen. Mae’r corff yn cael ei ymestyn yn llawn â’r coesau a’r breichiau wedi’u lledu cymaint ag sy’n bosibl. Gellir gwneud y siâp gan orwedd, sefyll a neidio ac wrth wneud olwyndro.

Siâp Syth Sgil Craidd

Mae’r siâp syth yn un o’r Siapiau Sylfaen lle mae’r corff yn cael ei ddal mor syth ag sy’n bosibl. Gellir gwneud y siâp gan orwedd, sefyll a neidio neu wyneb i waered wrth sefyll ar y dwylo. Mae siâp syth yn rhan annatod o lawer o sgili...

Ymwybyddiaeth o’r Corff Sgil Craidd

Ymwybyddiaeth o’r corff yw gallu plentyn i adnabod, enwi a defnyddio amryw rannau’r corff ar orchymyn mewn pedwar safle neu ystum: sefyll, penlinio, eistedd a gorwedd. Bydd y plentyn yn gallu rheoli rhan benodol o’r corff a gwneud gweithred ...

Traed Chwim Sgil Craidd

Mae angen sgiliau ‘Traed Chwim’ i newid cyfeiriad yn gyflym.

 1. Sefyll yn yr ystum ‘Parod i Fynd’ gan roi ychydig o bwysau ar belenni neu flaenau’r traed
 2. Cadw’r pengliniau wedi’u plygu a’r cluniau’n isel, trosg...

Cam Croesi Sgil Craidd

Defnyddir y ‘Cam Croesi’ i newid cyfeiriad yn gyflym.

 1. Sefyll yn yr ystum ‘Parod i Fynd’ gan roi ychydig o bwysau ar belenni neu flaenau’r traed
 2. Cadw’r pengliniau wedi’u plygu a’r cluniau’n isel, trosglwyddo...

Camu i’r Ochr Sgil Craidd

Mae ‘Camu i’r Ochr’ yn symudiad rhythmig i’r ochr, sy’n golygu trosglwyddo’r pwysau o’r naill droed i’r llall. Mae Camu i’r Ochr yn weithred sydyn sy’n golygu teithio mor gyflym ag sy’n bosibl.

 1. Sefyll yn yr ystum...

Sgipio Sgil Craidd

Mae’r sgip yn symudiad rhythmig lle gwneir cam-herc ar un goes, cyn trosglwyddo’r pwysau i’r droed arall er mwyn ailadrodd y patrwm. Mae’n naturiol i blant ddechrau sgipio mewn ymateb i gerddoriaeth, rhythmau/curiadau cryf neu er mwyn myne...

Llamu Sgil Craidd

Mae llamu’n golygu cymryd cam mawr oddi ar un droed a glanio ar y droed arall. Gall y sgìl fod yn symudiad unigol, megis llamu dros wrthrych, neu gellir ei ddefnyddio fel symudiad di-dor. Mae’n rhan bwysig o athletau, rhai dawnsiau traddodiad...

Neidio (pellter) Sgil Craidd

Mae’r naid i gael pellter yn cael ei hadnabod yn aml fel y naid hir stond, sy’n symudiad llorweddol. Rhaid esgyn a glanio ar y ddwy droed.

 1. Dechrau â’r traed gyda’i gilydd
 2. Y pen i fyny a’r llygaid yn edrych am ymlae...

Hercian Sgil Craidd

Mae hercian yn symudiad di-dor lle mae’n rhaid esgyn a glanio ar yr un droed. Gellir hercian yn yr unfan neu ei ddefnyddio i deithio. Mae hercian yn rhan bwysig o’r naid driphlyg ac yn bwysig mewn pêl-fasged wrth saethu am y rhwyd o safle ago...

Rhedeg Sgil Craidd

Mae rhedeg yn debyg i gerdded yn gyflym iawn ond ar brydiau mae’r ddwy droed oddi ar y llawr. Mae’r breichiau’n symud yn ôl ac ymlaen ac yn symud yn groes i’r coesau. Ynghyd ag athletau, mae rhedeg yn rhan o’r rhan fwyaf o’r prif gêm...

Neidio a Glanio Sgil Craidd

Mae neidio a glanio (Neidio fel Broga) yn cynnwys esgyn oddi ar un droed neu ddwy droed a glanio ar y ddwy droed; â’r traed, y pigyrnau, y pengliniau a’r cluniau yn cymryd y pwysau. Er mwyn neidio’n uchel rhaid plygu’r pengliniau a swingi...

Llwynogod Sgil Craidd

Gweithred deithio ar y dwylo a’r traed yw ‘Llwynogod’, lle mae’r dwylo a’r traed yn symud yn groes i’w gilydd. Mae’r pen-ôl yn cael ei gadw’n isel gyda chefn ‘Cath Flin’.

 1. Rhoi’r dwylo’nfflat ar y llawr/arwyneb...

Cerdded Sgil Craidd

Cerdded yw’r weithred deithio fwyaf sylfaenol, ac felly, mae’n sail i nifer o symudiadau a gweithrediadau eraill.

 1. Sefyll â’r traed ynghyd, gan wynebu ymlaen
 2. Sefyll yn syth a gwneud ystum ‘Dal y Llygoden’
 3. ...

Milwyr yn Cropian Sgil Craidd

Gweithgaredd Addysgu’r Corff yw ‘Milwyr yn Cropian’ ac mae’n golygu cropian ar y bol â’r breichiau a’r coesau’n symud yn groes i’w gilydd: dylai’r breichiau fod yn tynnu a’r coesau’n gwthio.

 1. Gorwedd a...

Carlamu Sgil Craidd

Mae carlamu’n symudiad di-dor a gaiff ei berfformio am ymlaen neu i’r ochr. Mae’n symudiad anghymesur lle mae’r un droed yn arwain bob tro. Mae carlamu’n rhan o wahanol gêmau sy’n cael eu chwarae ar yr iard chwarae ac yn rhan o rai da...

Cropian Sgil Craidd

Mae cropian yn symudiad sylfaenol lle mae’r breichiau a’r coesau’n symud yn groes i’w gilydd ar hyd llwybr cul. Mae’r dwylo a’r pengliniau’n cynnal pwysau’r corff wrth i’r plentyn wneud ystum ‘Cath Flin’. Gall y sgìl gynnwys...

Adweithio Cyflym Gweithgareddau

Tipio a Rhedeg

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Tipio a Rhedeg

Wrth i ni wella

Tipio a Rhedeg

Wrth i ni ddatblygu

O Smotyn i Smotyn

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

O Smotyn i Smotyn

Wrth i ni wella

O Smotyn i Smotyn

Wrth i ni ddatblygu

Smotiau Sefydlog

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Smotiau Sefydlog

Wrth i ni wella

Smotiau Sefydlog

Wrth i ni ddatblygu

Ar Garlam i’r Gofod

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Ar Garlam i’r Gofod

Wrth i ni wella

Ar Garlam i’r Gofod

Wrth i ni ddatblygu

Siapiau Siapus

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Siapiau Siapus

Wrth i ni wella

Siapiau Siapus

Wrth i ni ddatblygu

Llwybr Lluniau

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Llwybr Lluniau

Wrth i ni wella

Llwybr Lluniau

Wrth i ni ddatblygu

Bwrw’r Bwced

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Bwrw’r Bwced

Wrth i ni wella

Bwrw’r Bwced

Wrth i ni ddatblygu

Patrymau a Llwybrau

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Patrymau a Llwybrau

Wrth i ni wella

Patrymau a Llwybrau

Wrth i ni ddatblygu

Chwarae â Chwedlau

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Chwarae â Chwedlau

Wrth i ni wella

Chwarae â Chwedlau

Wrth i ni ddatblygu

Fi atat Ti ataf Fi

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Fi atat Ti ataf Fi

Wrth i ni wella

Fi atat Ti ataf Fi

Wrth i ni ddatblygu

Neidio Dros Jade

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Neidio Dros Jade

Wrth i ni wella

Neidio Dros Jade

Wrth i ni ddatblygu

Smotiau Rhydd

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Smotiau Rhydd

Wrth i ni wella

Smotiau Rhydd

Wrth i ni ddatblygu

Chwilio am Wyau’r Ddraig

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Chwilio am Wyau’r Ddraig

Wrth i ni wella

Chwilio am Wyau’r Ddraig

Wrth i ni ddatblygu

Dawns y Ddraig

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Dawns y Ddraig

Wrth i ni wella

Dawns y Ddraig

Wrth i ni ddatblygu

Creaduriaid Craff

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Creaduriaid Craff

Wrth i ni wella

Creaduriaid Craff

Wrth i ni ddatblygu

Dwli Dwl

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Dwli Dwl

Wrth i ni wella

Dwli Dwl

Wrth i ni ddatblygu

O Un Pen i’r Llall

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Chwilio am Wyau’r Ddraig

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Dawns y Ddraig

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Creaduriaid Craff

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Smotiau Rhydd

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Dwli Dwl

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Fi atat Ti ataf Fi

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Llwybr Lluniau

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Dwli Dwl

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Siapiau Siapus

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Smotiau Rhydd

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Tipio a Rhedeg

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Tennis Tag i Dimau

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Conau i’r Tîm

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Rygbi Tag

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Pump yn Pasio

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Saethu at y Sêr

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Chwarae â Chwech

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Cadw’r Sgôr

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Yn y Parth

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Rownd Ragorol

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

4 Gôl

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

2 Gôl

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Crwydrwyr Criced

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Criced mewn Parau

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Twrnamaint Taflu

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Ras Gyfnewid a Gwibio

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Cyflymder Cywir

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Neidio Dros Jade

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Tipio a Rhedeg

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Smotiau Sefydlog

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

O Smotyn i Smotyn

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Ar Garlam i’r Gofod

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Siapiau Siapus

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Pasio Perffaith

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Llwybr Lluniau

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Bwrw’r Bwced

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Patrymau a Llwybrau

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Chwarae â Chwedlau

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Fi ataf Ti ataf Fi

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

O Un Pen i’r Llall

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Chwilio am Wyau’r Ddraig

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Dawns y Ddraig

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Creaduriaid Craff

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Criced mewn Parau

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Conau i’r Tîm

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Tennis Tag i Dimau

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Rygbi Tag

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Pump yn Pasio

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Saethu at y Sêr

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Chwarae â Chwech

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Cadw’r Sgôr

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Yn y Parth

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Rownd Ragorol

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

4 Gôl

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

2 Gôl

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Crwydrwyr Criced

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Twrnamaint Taflu

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Ras Gyfnewid a Gwibio

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Cyflymder Cywir

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Neidio Dros Jade

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau mewn amrywiaeth o gyd-destunau

Ar Garlam i’r Gofod

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Smotiau Sefydlog

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

O Smotyn i Smotyn

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Bwrw’r Bwced

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Patrymau a Llwybrau

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Chwarae â Chwedlau

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Pasio Perffaith

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau